Gebruiksvoorwaarden Young Startup

Algemeen
1.1. Young Startup, onderdeel van AK Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34187253, verleent bezoekers van www.youngstartup.nl hierbij toegang tot de website en nodigt hen uit kennis te nemen van de website. Door deze website te benaderen en op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
1.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van andere websites of gebruikers en deze gebruiksvoorwaarden prevaleren de gebruikersvoorwaarden van Young Startup.
1.3. Young Startup behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daar van mededeling te moeten doen.

Gebruik van de website
2.1. Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
2.2. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht met betrekking tot Young Startup niet in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving of op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn.
2.3. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website kun je je eigen profiel aanvragen op de website. Young Startup bepaalt naar eigen inzicht of dit profiel wordt verstrekt. Je staat er jegens Young Startup volledig voor in dat de informatie die je aan Young Startup verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Door het aanmaken van een profiel stem je er mee in dat Young Startup je gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt ter functionering van Young Startup. Raadpleeg hiervoor de Privacyverklaring van Young Startup.

Legitimiteit
3.1. Onverminderd de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, mogen alle activiteiten die je in het kader van Young Startup verricht, in geen geval:
a) In strijd zijn met enige wet, regeling verordening of andere regelgeving;
b) Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
c) Inbreuk maken op rechten van Young Startup, aan Young Startup gelieerde bedrijven of derden waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot privacybescherming;
d) Virussen, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/ of computersystemen van Young Startup te omzeilen;
Aanbod
4.1. De informatie op de website waaronder aanbiedingen en (prijs) opgaven gelden als een uitnodiging tot onderhandeling en zijn bedoeld als vrijblijvend en niet concreet aanbod (ex. art 6:219 lid 2 BW). Derhalve kan Young Startup niet rechtstreeks gebonden worden via aanbiedingen op de website. Overeenkomsten worden enkel gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid schriftelijk aanbod van Young Startup.

Aansprakelijkheid
5.1. Hoewel Young Startup tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Young Startup expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
5.2. Wanneer Young Startup hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Young Startup de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Young Startup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Derhalve kan Young Startup op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Young Startup niet geverifieerd.
5.3. Gebruikers van de website kunnen zelf inhoud plaatsen op de website, Young Startup oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Young Startup zal klachten over gebruikersinhoud ten alle tijden onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen of verwijderen. Voor klachten of opmerkingen dient de bezoeker contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar: [email protected]

Intellectuele eigendomsrechten Young Startup
6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de website liggen bij Young Startup. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Young Startup, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
6.2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.
6.3. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
6.4. Je erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Young Startup, licentiegevers en/of gebruikers van Young Startup en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
6.5. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Young Startup je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld.
6.6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Young Startup of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer -maar niet daartoe beperkt- niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Young Startup substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
6.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Uploaden/ ter beschikkingstelling bestanden
7.1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website.
7.2. Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Young Startup (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Young Startup een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:
a) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met een dienst van Young Startup;
b) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met een dienst van Young Startup;
c) het recht te verlenen om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Young Startup en van de website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Young Startup op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
7.3. Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van Young Startup of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.
7.4. Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Young Startup gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Young Startup. Young Startup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Young Startup. Je erkent mede dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Young Startup door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden.
7.5. Young Startup is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
7.6. Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
7.7. Je staat er jegens Young Startup voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die je aan Young Startup ter beschikking stelt en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen.
7.8. Je vrijwaart Young Startup en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms) recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Young Startup gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
7.9. Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Young Startup, sta je ervoor in dat:
a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Young Startup de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Young Startup, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
d) Young Startup niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Verboden content
8.1. De volgende content mag in geen geval via Young Startup ter beschikking worden gesteld, maar is geen uitputtende opsomming. Hierbij geldt dat uitsluitend Young Startup beoordeelt of bepaalde content wel of niet is toegestaan:
a) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Young Startup of derden worden geschonden;
b) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spam betrokken is en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
c) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
d) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
e) Content welke in gaat tegen de aard en doel van Young Startup;

Privacy
9.1. Door het gebruiken van de website ben je gebonden aan de Privacyverklaring van Young Startup.

Wijzigingen
10.1. Young Startup heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website. Indien je het gebruik van Young Startup voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Raadpleeg deze gebruikersvoorwaarden dus regelmatig.
Toepasselijk recht
11.1. Op deze website en de gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.