Wat is afschrijven en hoe werkt het?

Wat is afschrijven en hoe werkt het?
4 jaar geleden
Gepost in Gastblogs

ls ondernemer maakt je veel kosten, de meeste uitgaven die je doet zoals simpele kantoorartikelen worden direct gemaakt in het lopende boekjaar. Er zijn echter ook kosten die je moet “activeren op de balans” en vervolgens in meerdere jaren gaat “afschrijven”. Dit zijn namelijk bedrijfsmiddelen die je meerdere jaren gebruikt in je onderneming. Dit kan variëren van een machine, auto tot een gebouw. Activeren op de balans betekent in dit geval dat liquide middelen worden omgezet in een bedrijfsmiddel op de balans. Dat betreffende bedrijfsmiddel wordt vervolgens afgeschreven

Wat is afschrijven eigenlijk en hoe werkt het precies?

Als ondernemer maakt je veel kosten, de meeste uitgaven die je doet zoals simpele kantoorartikelen worden direct gemaakt in het lopende boekjaar. Er zijn echter ook kosten die je moet “activeren op de balans” en vervolgens in meerdere jaren gaat “afschrijven”. Dit zijn namelijk bedrijfsmiddelen die je meerdere jaren gebruikt in je onderneming. Dit kan variëren van een machine, auto tot een gebouw. Activeren op de balans betekent in dit geval dat liquide middelen worden omgezet in een bedrijfsmiddel op de balans. Dat betreffende bedrijfsmiddel wordt vervolgens afgeschreven. Een bedrijfsmiddel kan overigens ook niet-materieel zijn, zoals bijvoorbeeld een vergunning.

Aangezien het praktisch bijna onmogelijk is om alle bedrijfsmiddelen die langer meegaan dan een jaar op de balans te activeren, zoals bijvoorbeeld bureaustoelen, hanteert de belastingdienst een drempel van 450 euro (exclusief btw). Alle uitgaven onder dit bedrag mogen in 1 keer als kosten worden opgevoerd.

In welke periode schrijf ik af en tot welk bedrag?
Om dit te bepalen zijn er 3 belangrijke factoren, namelijk:
1. De aanschafwaarde
2. De restwaarde
3. De vermoedelijke gebruiksduur in jaren

De meest gangbare methode om af te schrijven is via de zogenoemde lineaire methode, oftewel de aanschafwaarde minus de restwaarde gedeeld door de gebruiksduur. Dit is dan het bedrag dat per jaar kan worden afgeschreven. In sommige gevallen kan het interessant zijn om degressief af te schrijven omdat je bij degressief afschrijven versneld kan afschrijven, men kan de eerste jaren meer kosten inbrengen dan bij lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingsbedrag mag maximaal 40% bedragen van de aanschafwaarde. Echter mag niet op alle activa degressief worden afgeschreven.

Voor elektronica geldt dat de restwaarde bijna nihil is, terwijl de restwaarde van een bedrijfspand nog aanzienlijk is. De maximale afschrijving op materiele bedrijfsmiddelen is 20% van de aanschafwaarde per jaar. Het afschrijven van een Laptop gebeurt bijvoorbeeld in 3 tot 5 jaar terwijl een bedrijfspand meestal in 30 tot 50 jaar wordt afgeschreven.

Voorbeeld van lineaire afschrijving
Je koopt een laptop voor 1000 euro, deze moet worden geactiveerd op de balans (voor het gemak laten we in dit voorbeeld de btw even buiten beschouwing). Aangezien er maximaal 20% mag worden afgeschreven gaan we de laptop in 5 jaar lineair afschrijven, er is dan namelijk geen economische waarde meer. De jaarlijkse afschrijving is dus 200 euro.

Voor de aanschaf ziet de sterk vereenvoudigde balans erg als volgt uit:
Activa Passiva
Bank 1000 euro Eigen vermogen 1000 euro

Na de aanschaf is dit als volgt:

Activa Passiva
Bank 0 euro Eigen vermogen 1000 euro
Laptop 1000 euro

Na een jaar ziet de balans er als volgt uit (er van uitgaande dat er verder niets is gebeurd):

Activa Passiva
Bank 0 euro Eigen vermogen 800 euro
Laptop 800 euro

Voorbeeld van degressieve afschrijving
Nu passen we de degressieve afschrijving toe bij de aanschaf van de laptop uit het vorige voorbeeld. Zoals vermeld mag maximaal 40% worden afgeschreven. Dit tarief wordt toegepast op het bedrag dat nog dient afgeschreven te worden. Het eerste jaar bedraagt de afschrijving €400 (40% van €1000), het tweede jaar €240 (40% van €600), het derde jaar €144 (40% van €360) etc. Je ziet dat er wordt 40% afgeschreven van het nog af te schrijven saldo.

Na een jaar ziet de balans er als volgt uit (er van uitgaande dat er verder niets is gebeurd):

Activa Passiva
Bank 0 euro Eigen vermogen 600 euro
Laptop 600 euro

Een mooi verschil dat uit dit voorbeeld naar voren komt, is het verschil tussen uitgaven en kosten. De uitgaven bedragen bij lineaire afschrijving in het eerste jaar €1.000, terwijl de kosten in eerste jaar €200 bedragen. Het tweede tot en met het vijfde jaar zijn er geen kosten maar wel uitgaven die €200 bedragen. De kosten drukken de winst. Met andere woorden, de winst wordt elk jaar met €200 gedrukt. De uitgaven bij degressieve afschrijvingen bedragen in het eerste jaar €1.000, terwijl de kosten in het eerste jaar €400 bedragen.

Op zoek naar meer informatie over afschrijven? Dan kunt u ons bereiken op 020-2610723 of stuur een mail aan [email protected].